Basisregels voor regiogeld dat draait op Floatnet

Inleiding

Afspraak is afspraak, en dat geldt zeker voor Floatnet. Afspraken berusten op de toestemming van minstens twee partijen. Floatnet wil bij de gebruikers het bewustzijn creëren van het belang van echte afspraken. Een basisprincipe in Floatnet is daarom dat er aan eenmaal gemaakte afspraken en de hiervoor gebruikte (digitale) formulieren, niets kan worden veranderd. Een gemaakte afspraak kan binnen het systeem dat Floatnet neerzet alleen worden herroepen bij toestemming van beide partijen waartussen deze afspraak tot stand is gekomen. Dan vult een nieuwe afspraak de oude aan of vervangt hem (gedeeltelijk). Dit principe is ook van toepassing op deze basisregels voor organisaties en gebruikers die met Floatnet aan de slag gaan en voor de systeemorganisatie van Floatnet. Deze basisregels vormen dus een sociaal contract, een wederkerige afspraak met de gemeenschap. Floatnet ziet de financieel-technische autonomie van zelfsturende handelskringen en regiogeldnetwerkorganisaties als belangrijkste voorwaarde voor het doorbereken van de corruptie van geldverstrekkende instituten. Om de technische organisatie hiervoor zo goed en goedkoop mogelijk beschikbaar te kunnen stellen werkt Floatnet wel met één centraal platform. Voor het gebruik ervan gelden voor iedereen dezelfde hierna vastgelegde basisregels. Deze zijn het vertrekpunt voor alle organisaties die binnen Floatnet regiogeld organiseren. Ook de verantwoordelijkheid en bevoegdheden en dus de integriteit van Floatnet is in deze basisregels vastgelegd. Zo schept Floatnet een duidelijk kader voor alle gebruikers en vormt het fundament voor integer regiogeld en voor een nieuwe afspraken- en administratiecultuur.

Het gebruik van het euroteken betekent in deze basisregels alleen een waardeaanduiding. Regiogeldnetwerkorganisaties worden afgekort als RNO.

Regels voor afspraken

Algemeen

 1. Afspraken binnen Floatnet worden gemaakt tussen personen via de Floatnet-entiteiten. De personen achter een entiteit zijn volledig verantwoordelijk voor de genomen beslissingen vanuit de entiteit die zijn gemaakt in de tijd dat de persoon eigenaar was van die entiteit. Een entiteit kan het eigendom zijn van meerdere personen. Deze personen zijn allemaal volledig verantwoordelijk voor de entiteit. Het maken van afspraken binnen Floatnet mag daarom uitsluitend onder je eigen credentials, dus door de persoon zelf die eigenaar is van die entiteit. Het waarnemen van een persoon om afspraken te maken via een entiteit is alleen toegestaan door iemand (tijdelijk) mede-eigenaar te maken van die entiteit.

Voor RNOs (Regiogeldnetwerkorganisaties)

 1. Een op Floatnet draaiende RNO volgt de regels die Floatnet publiceert over het gebruik en de organisatie van regiogeld: Deze regels dus.
 2. Een op Floatnet draaiende RNO is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de eigen munt, en voor het vertrouwen van de gemeenschap in die munt. ORGANISATIE GELDCIRCULATIE EN BEVEILIGING
 3. Een op Floatnet draaiende RNO sluit een schriftelijke overeenkomst met alle medewerkers die een geldvoorraad beheren waarin de medewerker persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel kasverschil.
 4. Een op Floatnet draaiende RNO wijst minimaal 4 functionarissen aan die de geldvoorraden beheren: minimaal 1 winkelier die zijn zaak openstelt als servicepunt, minimaal 1 geldkoerier, 1 biljetbeheerder die nieuw gedrukte biljetten aan de geldvoorraad toevoegt en inboekt en afgeschreven biljetten vernietigt, en 1 kascommissaris die de tellingen elk kwartaal controleert.
 5. Een op Floatnet draaiende RNO publiceert de namen en rapportages van voornoemde functionarissen, behalve die van de koeriers, voor hun veiligheid.
 6. Een op Floatnet draaiende RNO zorgt voor een zorgvuldig beveiligde communicatie en opslag van de munt-ontwerpen.
 7. Een op Floatnet draaiende RNO bestelt in haar eerste drukgang een voorraad geld ter waarde van € 50.000 in licht beveiligde regiogeldbiljetten. Als dat bijna allemaal in omloop is kan een tweede drukgang worden besteld ter waarde van € 250.000 in iets beter beveiligde biljetten, en neemt de organisatie de oude biljetten bij storten terug om te vernietigen. Regels 3 t/m 7 zijn bedoeld om fraude te voorkomen en makkelijker op te sporen.
 8. Een op Floatnet draaiende RNO houdt zich uitsluitend bezig met het in omloop brengen en houden van regiogeld. Dat is om economie te stimuleren. Voor zover de mensen uit de organisatie zelf in die economie willen deelnemen moeten ze zich voor activiteiten, die niet direct te maken hebben met geldcirculatie, manifesteren in andere Floatnet-entiteiten. INKOMSTEN GELDNETWERKORGANISATIE
 9. Geld in omloop brengen en laten circuleren hoeft nauwelijks geld te kosten. Floatnet en de regiogeldnetwerken zorgen voor een goed en zo laagdrempelig en goedkoop mogelijk geldaanbod. Voor de financiering van de professionele dienstverlening door de geldnetwerkorganisaties zijn verschillende inkomstenstromen nodig en mogelijk. De geldnetwerkorganisaties concurreren op hun financiële efficiëntie.
 10. Een op Floatnet draaiende RNO zorgt voor een uitermate toegankelijk geldaanbod en vrije circulatie. Zij staat garant voor een consequent vrij betalingsverkeer met de eigen munt, dus zonder heffingen zoals wisselmarges en transactiekosten. Het is de organisatie, en met de munt werkende andere marktpartijen, niet toegestaan om geld te innen voor onmisbare handelingen voor de vrije circulatie van de munt.
 11. Een op Floatnet draaiende RNO is tijdens de aanvankelijke analoge fase (1) voor haar exploitatie afhankelijk van giften. Zolang er geen digitale financiële diensten worden aangeboden is het gebruik van de munt gratis. Ook als er wel digitale diensten worden aangeboden, dan is dat ook gratis voor partijen die er hoofdzakelijk mee betalen, en weinig of niets in ontvangen.
 12. Zodra een op Floatnet draaiende RNO digitaal regiogeld faciliteert, kan zij via geautomatiseerde structurele directe heffing in haar inkomsten voorzien. De hoogte van de heffing bepaalt de RNO zelf, maar de technische vorm, waarin heffing plaats vindt, is voor alle RNO gelijk. Dit is nodig voor controle van het rendement van de organisatie, en voor een breed gedragen begrip voor de manier van heffen.
 13. Het principe van deze heffing is dat deelnemers pas worden belast wanneer zij structureel inkomsten krijgen met het geldsysteem. Het begint zodra een gebruiker in de afgelopen maand meer dan € 100 heeft ontvangen - digitaal of analoog, afgemeten aan stortingen. Deze heffing is een maandelijks vast bedrag en loopt door totdat de gebruiker afgelopen maand minder dan €50 heeft ontvangen.
 14. Bij ver gevorderde netwerken kunnen de tarieven voor heffing eventueel worden gestaffeld op basis van de hoogte van de inkomsten. Het tarief kan maximaal variëren in drie verschillende prijzen, volgens dezelfde schakellogica met andere bedragen, om meer te kunnen vragen van grootgebruikers. AFDRACHT AAN DE FLOATNET-ORGANISATIE
 15. Een op Floatnet draaiende RNO betaalt de centrale Floatnetorganisatie naar rato van de eigen inkomsten. Floatnet heft een eenzijdig vastgesteld en voor alle geldnetwerken gelijk percentage van de automatische heffingen door de RNOs. Ook dit werkt automatisch. De heffing ligt aanvankelijk op 50% van de inkomsten van de RNO, en gaat uitsluitend dalen. Het streven is om deze heffing voor de systeemkosten snel te laten dalen tot 10%, en uiteindelijk tot 5%. Voor projectkrediet-beheerders:
 16. Projectkrediet is aanvullend mogelijk als er voldoende omzet-groei is bereikt met automatisch krediet in fase 3. Dit wordt georganiseerd door afdelingen die financieel onafhankelijk opereren van de RNO, de projectkrediet-beheerders.
 17. Projectkrediet-beheerders worden benoemd door de RNO. Zij mogen projectkredieten organiseren voor de RNO. Het RNO stelt hiervoor structureel kredietruimte ter beschikking.
 18. De projectkrediet-beheerder is uitsluitend gerechtigd om deze kredietruimte te verdelen over entiteiten die hiervoor in aanmerking komen. De beoordeling hiervoor ligt in volledige verantwoording van de projectkrediet-beheerder, evenals de schuldvordering van de door hen verstrekte projectkredieten. De projectkrediet-beheerder is volledig verantwoordelijk voor het aflossen van de verstrekte kredieten. Zij houden een reservefonds aan voor de afschrijving van oninbare schulden. Is dit fonds uitgeput moet de beheerder dit aanvullen uit het fonds dat deze organisatie aanhoudt voor de eigen salarissen. Wanneer de schuldinvordering tekort lijkt te schieten stopt de RNO met het beschikbaar stellen van kredietruimte.
 19. Met de begeleiding van projectkrediet genereren projectkrediet-beheerders hun eigen inkomen. Deze post wordt bij het beoogde krediet opgeteld en direct gefactureerd en geïncasseerd bij het definitief verstrekken van het krediet. Over de inkomsten hieruit vraagt Floatnet geen afdracht.

Voor deelnemers (bedrijven en particulieren):

 1. Iedereen kan en mag regiogeld kopen, uitgeven en aannemen om alles overal te verhandelen. Particulieren kunnen ermee betalen in deelnemende winkels.
 2. In Floatnet geregistreerde bedrijven kunnen regiogeld verzilveren bij een servicepunt van de betreffende RNO.
 3. Regiogeld wordt verkocht en verzilverd voor € 0,95 per eenheid.
 4. In de handel is één regiogeld-eenheid precies even veel waard als één euro, of meer. Winkels mogen wel aanbiedingen doen die alleen gelden als je met regiogeld betaalt, maar mogen geen aanbiedingen doen die alleen met euro mogen worden betaald.
 5. Geregistreerde bedrijven mogen structurele beperkingen stellen aan het betalen met regiogeld, op voorwaarde dat dit duidelijk staat geformuleerd op het bedrijfsprofiel in Floatnet. Structurele beperkingen kunnen gaan over: bepaalde productgroepen; bepaalde componenten in een prijsstelling, zoals bijvoorbeeld de courtage van een makelaar; een vrij vastgesteld maximum percentage van een betaling in regiogeld; of een maximum bedrag, waarbij de rest moet worden voldaan in euro.
 6. Omzet in regiogeld wordt op precies dezelfde manier geadministreerd als euro, en wordt in de boekhouding ook aangeduid als euro.
 7. Acceptanten geven maximaal € 0,99 wisselgeld in euromunten, en de rest in regiogeld. Bij onvoldoende wisselgeld in regiogeld mag een aangesloten winkel een grote coupure regiogeld weigeren. Het is namelijk niet de bedoeling dat particulieren via wisselgeld regiogeld omruilen in euro.
 8. Particulieren kunnen regiogeld bijpinnen, voor de gebruikelijke koers van € 0,95 per eenheid.

Voor de centrale Floatnetorganisatie:

 1. De centrale Floatnetorganisatie ontwikkelt en beheert de technische faciliteiten voor het maken, bewaren en reproduceren van de afspraken die in Floatnet worden gemaakt. Floatnet bewaart de afspraken, digitaal en analoog, voor altijd. Gemaakte afspraken zijn altijd in ongewijzigde vorm terug te lezen, samen met de destijds in Floatnet beschikbare informatie in toenmalige vorm.
 2. Gegevens zijn exclusief eigendom van de gebruikers terwijl Floatnet ervoor zorgt dat deze gegevens alleen binnen het Floatnetsysteem kunnen worden verwerkt. Floatnet zal nooit en tenimmer gegevens van gebruikers gebruiken voor andere doeleinden dan voor boven beschreven activiteiten door de gebruikers zelf. Ook zal Floatnet nooit en te nimmer persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens verstrekken aan mensen, tenzij ze daar recht op hebben, gebaseerd op een afspraak met de mensen waar de gegevens over gaan. De Floatnet-software heeft geen achterkant die überhaupt inzage in private informatie door onbevoegden mogelijk maakt. Omdat Floatnet informatie bewaart waar handhavende instanties mogelijk onderzoek naar zouden willen doen, geeft Floatnet de mogelijkheid aan de gebruikers om hier eigen keuzes in te maken. Floatnet belooft medewerking aan handhaving voor zover die medewerking vooraf is afgesproken tussen de gehandhaafde en de betreffende handhaver, en belooft alle informatie te verbergen voor handhavers die buiten deze bevoegdheid proberen te onderzoeken. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld de FIOD bij Floatnet gegevens invordert, zij deze vordering moeten specificeren op een specifieke marktpartij en hun relatie met deze partij schriftelijk moeten onderbouwen met een afspraak met deze partij.
 3. Floatnet ondersteunt vernieuwing en zorgt ervoor dat gebruikers deze in hoge mate autonoom kunnen doorvoeren. Bij behoefte biedt Floatnet (vak)technische ondersteuning aan RNO’s en andere administratieve diensten. Zo zorgt Floatnet binnen de technische mogelijkheden voor implementatie van technische koppelingen bij nieuwe rekenkundige formules. Toevoegingen in het systeem zijn direct voor alle gebruikers beschikbaar.
 4. De centrale Floatnetorganisatie beperkt haar activiteit strikt tot het overeind houden van een systeem dat voornoemde kan garanderen.
 5. De centrale Floatnetorganisatie is niet uit op het maken van winst en zet er alles voor in om haar technische dienstverlening zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk aan te bieden. De centrale Floatnetorganisatie verzamelt het geld dat nodig is om voornoemde te garanderen uit giften, zolang inkomsten uit voornoemde heffingen daar ontoereikend voor zijn. En zodra dat wel zo is begint Floatnet met het verlagen van de heffingen. Floatnet staat open voor aanbevelingen voor bezuinigingen door RNO’s en andere gebruikers en biedt hiervoor ruimte op het forum van Floatnet. Floatnet maakt jaarverslagen en begrotingen openbaar.